امروز: شنبه 25 مرداد 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

ررسی و طبقه بندی انواع بافت های فرسوده شهری کلانشهر تهران و راهکارهای مداخله در آن

ررسی و طبقه بندی انواع بافت های فرسوده شهری کلانشهر تهران و راهکارهای مداخله در آن دسته: سایر رشته ها
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 323 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 14

ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی، ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده آﺳﻴﺐ ﻣﺤﺪوده ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﻮاﻧﺢ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺨﺼﻮص زﻟﺰﻟﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی، ﻛﺎﻟﺒﺪی، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دﻗﻴﻖ، ﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷ رﻳﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آن ﻣﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 50 اﻣﺮوزه ﻗﺮﻳﺐﺑﻪ درﺻﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : ررسی و طبقه بندی انواع بافت های فرسوده شهری کلانشهر تهران و راهکارهای مداخله در آنبافت های فرسوده شهری کلانشهر تهرانکلانشهر تهرانمقاله طبقه بندی انواع بافت های فرسوده شهری کلانشهر تهران و راهکارهای مداخله در آن

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر