امروز: جمعه 28 مرداد 1401
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﭘﻮﯾﺎ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﭘﻮﯾﺎ دسته: سایر رشته ها
بازدید: 93 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 335 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 12

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮﯾﺖ، ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺎه در ﺳﻄﺢ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﭘﻮﯾﺎﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی ﻣﺤﻠﻪ آﺧﻮﻧﺪ در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﻗﺰوﯾﻦ

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر